Privacy statement

Optitrade Retailgroep heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en zorgen er te allen tijde voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en wát we ermee doen.

In het kort komt het op het volgende neer:

  • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die wij met u zijn overeengekomen;
  • wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen zullen delen;
  • wij staan garant voor een zorgvuldige beveiliging van uw gegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Optitrade Retailgroep (ingeschreven bij de KVK onder nummer 30177171) én op alle websites van Optitrade Retailgroep, te weten:

Optitrade Retailgroep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op haar websites vermeld staan.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor doeleinden die hieronder worden beschreven.

1.Uitvoering van de overeenkomst

Voor de uitvoering van overeenkomsten met deelnemers en leveranciers verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens zijn door deelnemers ingevuld op het aanmeldformulier. Van leveranciers verwerken wij persoonsgegevens die wij van hen ontvangen voor het verrichten van onze diensten.

2. Het voeren van de administratie

Uw gegevens worden gebruikt voor het voeren van een correcte administratie. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor de accountantscontrole.

3.Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen

In het kader van het ondertekende aanmeldingsformulier of de afgesloten overeenkomst worden uw gegevens gebruikt voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen. Bij het in gebreke blijven van betaling, zijn wij gerechtigd de vordering in handen van derden te stellen.

4.Communicatie

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij u kunnen informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens zodat wij u nieuwsbrieven en/of brochures kunnen sturen. Brochures worden alleen verstuurd na uw toestemming. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij met u in contact kunnen treden en kunnen reageren op door u gestelde vragen. De communicatie kan ook bestaan uit het organiseren van tevredenheidsonderzoeken en/of enquêtes. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

5.Vermelding op websites

Deelnemers van Optitrade Retailgroep krijgen bij hun lidmaatschap automatisch een vermelding op de volgende websites:

Wanneer een deelnemer dit onwenselijk vindt, kan hij/zij zich verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u in de verwerkingsovereenkomst.

6.Wettelijke verplichtingen

Wij dienen persoonsgegevens te verwerken op grond van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan de administratie- en bewaarplicht.

7.Het behandelen van geschillen

Mochten zich geschillen voordoen, kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden waarbij uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Hotjar

Optitrade Retailgroep gebruikt Hotjar, een technologiedienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden). Dankzij de feedback van gebruikers kunnen wij onze site optimaliseren en onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten te verzamelen (met name het IP-adres van het apparaat, alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de taal die is gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw sitegebruik en het gebruik van tracking cookies door Hotjar door deze opt-outlink te volgen.