Persbericht Reactie van audiciens op ZiN rapportage Zinnige Zorg – Verbetersignalement Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen

ZiN rapportage over de hoorzorg signaleert wel de problemen maar biedt geen oplossing

Recent publiceerde het Zorginstituut Nederland (ZiN) de uitkomsten van haar onderzoek naar passende hoorzorg. In haar brief aan de minister doet het ZiN verbetervoorstellen en maant zij de branchepartijen tot actie. De audiciens onderschrijven een deel van de verbetervoorstellen en komen graag in actie om de verbetering in de praktijk te brengen. Daarbij hoort tenminste een deugdelijke impactanalyse die de organisatorische en financiële consequenties in kaart brengt. Alleen dan kan een toekomstbestendige hoorzorg worden geborgd.

Hoorzorg van grote maatschappelijke waarde

In de komende jaren wordt een toename van het aantal slechthorenden (gehoorverlies van > 35 dB) in Nederland verwacht. De prognose is dat tegen 2030 het aantal slechthorenden stijgt naar 3 miljoen mensen met een gehoorverlies van bijna 35 dB of meer. De oorzaken zijn meer ouderdomsslechthorendheid door de dubbele vergrijzing (er zijn meer senioren én die worden steeds ouder) en de invloeden van steeds meer (hard) omgevingsgeluid, waardoor gehoorverlies op steeds jongere leeftijd voorkomt. Goed horen is essentieel voor mensen om mee te doen in het werk en de sociale omgeving. Het voorkomt ziekteverzuim, dementie en eenzaamheid.

Het ZiN doet verbetervoorstellen zonder de organisatorische en financiële gevolgen te schetsen

Wij zijn blij dat het ZiN het belang van goede hoorzorg onderschrijft en onderbouwt. Het verbetersignalement bevat veel voorstellen, samengevat tot 20 verbeteracties, die kunnen leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van de hoorzorg. Denk aan verbeterafspraken over een meer integrale aanpak, het proces van verstrekken en evalueren van hoorhulpmiddelen, de nazorg en de voorlichting aan de client.

Op het oog goede adviezen. Het rapport mist echter vooral een gedegen haalbaarheidsanalyse. Daarin schuilt voor de patiënt en voor ons een groot risico. De branche kampt op dit moment namelijk met arbeidstekorten, een groeiende tariefdruk en een toename van het aantal zorg- en administratieve taken voor de audicien. Zonder haalbaarheidsanalyse is de rapportage van het ZiN in de praktijk van beperkte waarde en leidt het niet tot de beoogde oplossing.

Audiciens gaan graag aan de slag voor een toekomstbestendige hoorzorg

Audiciens staan elke dag klaar om kwalitatieve en doelmatige zorg te leveren aan slechthorenden. Met een groeiende groep mensen met gehoorverlies hebben we met elkaar de verantwoordelijkheid deze betaalbaar en toegankelijk te houden. Waar de term passende zorg veelvuldig wordt gebezigd, is deze zeker ook op de hoorzorg van toepassing. Dat vraagt echter keuzes over het basispakket en de keuzevrijheid voor verschillende groepen. Dit is essentieel zodat we met elkaar goede hoorzorg op een gezonde wijze kunnen leveren, nu en in de toekomst.